Find din vejleder

På www.minvejleder.dk kan du finde din vejleder ved at vælge kommune, fødselsdato, fornavn og gadenavn eller husnummer. Hvis du er mellem 15-24 år, kan du se, hvem der er din UU-vejleder. Hvis det ikke lykkes så kontakt os.

www.minvejleder.dk

Find din vejleder

UG.dk og eVejledning

På ug.dk kan du læse om job, karriere og alle uddannelser i Danmark.
Her kan du få inspiration til valg af uddannelse.

På eVejledning.dk kan du få vejledning uanset alder.

www.ug.dk
www.ug.dk/evejledning

Uddannelsesguide og eVejledning

UU - Frederiksbergs tilbud

Elever i 7-10 klasse

Om vejledning i grundskolen

Er du elev i 7.-10. kl. får du gennem forskellige vejledningsaktiviteter og kollektive oplæg i klassen hjælp og inspiration til dit fremtidige uddannelsesvalg.

Vejledningsaktiviteter kan fx være besøg på ungdomsuddannelser, uddannelsesmesser eller erhvervspraktik. (læs mere)
Kollektiv vejledning foregår i klassen eller i større grupper og kan fx være oplæg om uddannelsessystemet, inspiration til informationssøgning eller øvelser der giver indsigt i egne styrker og interesser.

Hvis du har særlige behov for vejledning, vil du desuden modtage individuelle vejledning fra skolen UU-vejleder samt tilbud om vejledningsaktiviteter som skal hjælpe dig med at blive uddannelsesparat og afklaret om uddannelsesvalget.

Vejledningsaktiviteter

Erhvervspraktik
Erhvervspraktik i 9.-10. klasse giver dig mulighed for at opleve, hvordan det er at være på en arbejdsplads. Du skal følge de regler, der gælder for de ansatte i virksomheden, både hvad angår mødetider, påklædning og omgangstone.
Du vil blive sat til at løse konkrete arbejdsopgaver og vil også skulle samarbejde med de andre i virksomheden, så du kan få en god fornemmelse af, hvordan det er at arbejde der.
Praktikken kan være med til at give dig en idé om, hvad du har lyst til at uddanne dig som og arbejde med i fremtiden.
Ud over praktik i private og offentlige virksomheder kan du også søge om et praktikforløb inden for fx militær, søfart og politi. Inden du skal i praktik, skal du have udfyldt en praktikseddel for at være dækket af Statens Forsikringsordning mens du i praktik.
Download Erhvervspraktik sedlen her (PDF).

Introkurser i 8.klasse
I 8. klasse deltager du sammen med din klasse i en Skillsdag på en erhvervsskole i efteråret og i 2×2 dages introduktionskurser på forskellige ungdomsuddannelserne i foråret. Her kan du fx komme 2 dage på en erhvervsuddannelse og 2 dag på en gymnasial uddannelse.
Formålet er at give dig en oplevelse af, hvordan det er at gå på en ungdomsuddannelse – hvad der undervises i, hvilke krav der stilles, og hvilke uddannelsesmuligheder der findes inden for området.

Brobygning for ikke uddannelsesparate elever i 9.klasse
Hvis du er vurderet endnu ikke uddannelsesparat skal du i brobygning på en ungdomsuddannelse i 2-10 dage i løbet af efteråret i 9.kl. Besøget giver dig indblik i hverdagen, arbejdsformerne og undervisningsmiljøet på uddannelsen. Du får desuden viden om uddannelsens krav og muligheder. Alle disse indtryk kan hjælpe dig med at træffe et realistisk uddannelsesvalg.

Obligatorisk brobygning i 10.klasse
Brobygning i 10. klasse er obligatorisk for alle elever i 1 uge. Her er det muligt at besøge to forskellige ungdomsuddannelser. Der tilbydes derudover frivillig brobygning.

Uddannelsesmesse
Hvis du går i 8.kl vil du sammen med din klasse besøge uddannelsesmessen CopenhagenSkills i november måned. På messen kan du møde de forskellige ungdomsuddannelser i hovedstaden. Du får mulighed for at tale med og stille spørgsmål til faglærere, studerende og vejledere. Og du kan også prøve forskellige ting på udstillingen, så du får en bedre idé om, i hvilken retning du skal uddanne dig Hvis du går i 9. eller 10. klasse, har du og dine forældre også selv mulighed for at besøge uddannelsesmessen ved et særligt aftenarrangement

Uddannelsesdag
Når du går i 9. klasse, kan du i november komme til uddannelsesdag på Tre Falke Skolen. Dagen er arrangeret af UU-Frederiksberg.
Repræsentanter fra de forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner (erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser) informerer om deres uddannelser, og du får mulighed for at høre om indhold og krav på forskellige uddannelser.
Formålet er at gøre det lettere for dig at vælge uddannelse.

Åbent hus
Går du i 9. eller 10. klasse, kan du få en fornemmelse af uddannelsesmiljøet ved at deltage i åbent hus arrangementer på ungdomsuddannelserne, for eksempel teknisk skole, handelsskole eller gymnasiet. Er uddannelsen, stemningen og lærerne noget for dig?
Der er åbent hus-arrangementer på alle ungdomsuddannelsesinstitutioner fra november til februar. Tilbuddet retter sig til både dig og dine forældre og du finder oplysninger om tid og sted på de enkelte uddannelsers hjemmesider

15-17 årige

15-17 årige har pligt til at være i uddannelse, arbejde eller anden aktivitet, der fører mod uddannelse.

UU-Frederiksberg orienterer både dig og dine forældre om uddannelsespligten og tilbyder vejledning, hvis du:
a) er ny-tilflytter til Frederiksberg Kommune
b) er ophørt med en ungdomsuddannelse eller
c) som vi ikke har uddannelsesoplysninger på.

En samtale med UU-vejlederen tager afsæt i dine overvejelser om fremtiden, så I kan opdatere din uddannelsesplan.

Du har mulighed at få vejledning udenfor UU-Frederiksbergs åbningstid ved at kontakte eVejledningen enten pr. telefon, sms, mail eller chat
www.evejledning.dk

Produktionsskole – MÅLGRUPPEVURDERING

Læs mere om produktionsskolerne på deres egne hjemmesider:
www.produktionsskoler.dk

Hvis du ønsker optagelse på en produktionsskole, skal du have en vejledningssamtale med en UU-vejleder, som varetager visitationen til alle produktionsskoler.

SPS STØTTE

Hvis du har særlige udfordringer i forhold til at kunne påbegynde en uddannelse kan der muligvis være hjælp at hente via SPS støtte.

Læs vejledningern her:
 www.su.dk

18-29 årige

Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyder uddannelsesvejledning til unge under 30 år.

Er du lige flyttet til Frederiksberg Kommune eller er ophørt med en (ungdoms)uddannelse, vil du automatisk blive kontaktet af din UU-vejleder telefonisk eller via et brev i din E-boks med tilbud om vejledning, hvis du er under 25 år.

Hvad kan UU-vejlederen hjælpe med?

Du kan tale med ham/hende om din situation og de tanker, du har om din fremtid.
UU-vejlederen presser ikke noget ned over hovedet på dig, men støtter dig i din egen proces, så du bliver mere afklaret om, hvad du vil. Der kan være mange veje til uddannelse og job.
UU-vejlederens fornemmeste opgave er at folde de mange muligheder ud for dig.

Produktionsskole – MÅLGRUPPEVURDERING

Læs mere om produktionsskolerne på deres egen hjemmeside:
www.produktionsskoler.dk

Hvis du ønsker optagelse på en produktionsskole, skal du have en vejledningssamtale med en UU-vejleder, som varetager visitationen til alle produktionsskoler.

SPS STØTTE

Hvis du har særlige udfordringer i forhold til at kunne påbegynde en uddannelse kan der muligvis være hjælp at hente via SPS støtte.

Til forældre

Om uddannelsesvejledning i grundskolen

Vejledningen af eleverne finder sted i 7. – 9./10. klasse.

Formålet med vejledningen er at ruste eleverne til at træffe et realistisk uddannelses- og erhvervsvalg. Vejledningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og består i bl.a. kollektiv orientering i klassen, individuelle samtaler, introduktions- og brobygningskurser, erhvervspraktik, udarbejdelse af uddannelsesplan m.m.

Vejledningen skal ses som et supplement til skolens undervisning i faget “Job og uddannelse”.

Forældre til elever i 7. – 9./10. klasse møder UU-vejlederen på det førstkommende forældremøde i klassen og i forbindelse med en skole-/hjemsamtale i 9. og 10. klasse. Derudover er der mulighed for individuelle møder.

Det er muligt at få vejledning udenfor UU-Frederiksbergs åbningstid ved at kontakte eVejledningen enten pr. telefon, sms, mail eller chat.
www.evejledning.dk

Læs om uddannelsesparathed her:

KUU

Kombineret ungdomsuddannelse – KUU

Nogle unge har ikke forudsætningerne for at søge ind på en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, når de går ud af 9. eller 10. klasse. For disse unge er KUU en mulighed.

Hvad er KUU?

Kombineret ungdomsuddannelse – KUU – er en toårig ungdomsuddannelse, som er henvendt til unge, der ikke har forudsætningerne for at gå i gang med en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse.

KUU-uddannelsen er målrettet det lokale arbejdsmarked og udløser titlen erhvervsassistent. Uddannelsen giver direkte adgang til et job eller til at læse videre på en anden ungdomsuddannelse.

Frederiksberg er en del af KUU Hovedstaden og Bornholm, som omfatter Frederiksberg,København, Tårnby, Kastrup, Dragør og Bornholm.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

KUU-elever har mulighed for at følge bestemte erhvervstemaer. I Frederiksberg og de øvrige kommuner, der er omfattet af KUU Hovedstaden og Bornholm, kan eleverne vælge mellem fire erhvervstemaer:

  • Børn, unge og ældre
  • Mad og sundhed
  • Genbrug, byg, bolig, design og innovation
  • Service, turisme, kultur og fritid for unge

Uddannelsen veksler mellem skolegang og erhvervstræning på en arbejdsplads eller i skoleværksteder. Erhvervstræningen kan vare i op til 32 uger. Fagene arbejdslære, samarbejdslære og erhvervslære er obligatoriske, men de kan tilrettelægges forskelligt afhængigt af det erhvervstema, som den enkelte unge vælger.

Desuden indeholder uddannelsen kompetencegivende fag fra andre uddannelser. Ved afslutning af KUU efter 3 semester skal der aflægges prøve på D-niveau i mindst et fag og i to fag efter 4 semester, hvoraf et skal være dansk.

Hvor lang er uddannelsen?

KUU er opdelt i fire dele af et halvt års varighed. Uddannelsen varer normalt mellem halvtandet til to år alt afhængig af den enkelte unges forudgående forudsætninger.

Hvor udbydes KUU?

I KUU Hovedstaden udbydes uddannelsen følgende steder:

  • Produktionsskoler • Københavns Kommunes Ungdomsskole • Københavns Voksenuddannelsescenter • Erhvervsskoler • Daghøjskoler

Københavns Voksenuddannelsescenter koordinerer og er ansvarlig for kvalitet og administration af KUU i området.

Hvad kan KUU bruges til?

KUU styrker de unges faglige og personlige forudsætninger og giver kompetencer til for at fungere på en arbejdsplads eller tage videre uddannelse.

Unge, der gennemfører uddannelsen, bliver erhvervsassistenter og kan søge job inden for det erhvervstema, de har valgt.

Uddannelsen giver også mulighed for at søge ind på en anden ungdomsuddannelse.

Hvem kan begynde på KUU?

For at begynde på KUU skal den unges UU-vejleder vurdere, at det er en uddannelse, der passer til den unge.

Derudover skal den unge:

  • være under 25 år
  • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
  • være motiveret for at tage en uddannelse
  • ikke være i målgruppen for EGU eller STU
  • ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Kombineret ungdomsuddannelse er ikke tiltænkt unge, der skønnes at have de faglige, sociale og personlige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en anden ungdomsuddannelse, men som blot er uafklarede i forhold til, hvilken erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, der er den rette for dem.

Der er et begrænset antal pladser, så der er ingen garanti for optagelse.

Hvordan optages man på KUU?

Hvis den unges UU-vejleder vurderer, at KUU er en uddannelse, der passer til unge, udarbejder UU-vejlederen – i samråd med den unge (og forældremyndighedsindehaver for unge 18 år) – en uddannelsesplan.

I uddannelsesplanen angives målet med den unges uddannelsesforløb og varighed og evt. særlige hensynstagen ved tilrettelæggelse af forløbet.

Desuden udfyldes et målgruppevurderingsskema, der danner grundlag for UU Frederiksberg afgørelse om optagelse på KUU.

Den unge søger optagelse via Optagelse.dk og vedhæfter målgruppevurderingsskemaet med vejlederkommentarer.

UU Frederiksberg vurderer ansøgninger medio maj, juli og august. Der er uddannelsesstart i august og januar.

Såfremt der er plads på det ansøgte erhvervstema, modtager den unge optagelsesbrev umiddelbart herefter via KUU-sekretariatet på KVUC.

Kan man få SU?

Kombineret ungdomsuddannelse er gratis og giver ret til SU hvis du er over 18år i hele forløbet.

Kontaktperson

Hver KUU-elev har en kontaktperson, der er en ansat på den unges basisskole og skal hjælpe den unge med at gennemføre KUU. Kontaktpersonen har ansvar for sammen med den unge og dennes UU-vejleder, at udarbejde en forløbsplan på baggrund af en kompetencevurdering af den unge.
Kontakt UU-Frederiksberg hvis du tænker, at KUU kunne være noget for dig.

Læs mere om KUU

Læs mere

Hjælpedokumenter

EGU

EGU – Erhvervs Grund Uddannelse

EGU er for dig, der er mellem 16 og 30 år og har svært ved at gå i gang med en uddannelse. Du har måske svært ved det boglige og har lyst til noget praktisk. Du har måske afbrudt en erhvervsuddannelse. Du kan uddanne dig inden for mange forskellige brancher, for eksempel inden for auto, metal, træfag, køkken/kantine, ejendomsservice, handel og service, lager og transport, pædagogiske institutioner eller et individuelt forløb. Lyder det spændende?

Kontakt UU-Frederiksbergs EGU vejledere Lise Hosbond og Torben Kofoed-Nielsen. Se medarbejderoversigt for kontaktoplysninger.

Læs mere på www.egu.dk/

STU

STU –  Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Er du under 25 år og har særlige behov, så har du krav på at få en treårig ungdomsuddannelse. 
Måske har du brug for ekstra støtte til det boglige, er meget ordblind eller udviklingshæmmet. Ungdomsuddannelsen bliver så vidt muligt tilrettelagt efter dine kvalifikationer, modenhed og interesser.
Klik her for mere information

Kontakt UU-Frederiksbergs STU vejleder (Ditte Nyeng og Mai Kramer Hansen) Se medarbejderoversigt for kontaktoplysninger.

IGU

IGU –  Integrations grunduddannelse

Integrationsgrunduddannelsen er en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktionsniveau endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

Målgruppen er udlændige mellem 18 og under 40 år, som har folkeregisteradresse i Danmark, og har haft det i mindre end 5 år ved uddannelsens starttidspunkt. Formålet med uddannelsen er at opnå kvalifikationer, der giver grundlag for enten 1) påbegyndelse af en erhvervsrettet uddannelse eller 2) varig og ordinær beskæftigelse.

Som IGU-praktikmedarbejder ansættes man i en 2-årig lønnet praktikstilling, som skal udgøre i gennemsnit minimum 25 timer om ugen. Endvidere skal man som IGU-praktikmedarbejder medvirke i 20 ugers skoleundervisning á 37 timer. I perioder med skoleundervisning modtages der skolegodtgørelse, som udbetales af ens hjemkommune. Ved uddannelsens afslutning udsteder praktik-virksomheden et uddannelsesbevis.

Integrationsgrunduddannelsesforløb kan påbegyndes til og med den 30. juni 2019.

Klik her for mere information

Afbrudt uddannelse

Er du stoppet på en ungdomsuddannelse, får UU-Frederiksberg automatisk besked fra den skole, du gik på. 14 dage efter, at vi har modtaget beskeden, sender vi dig et brev med tilbud om vejledning. UU-vejlederen vil støtte dig i dine overvejelser om fremtiden. Måske har du brug for at tage dig et job eller et ophold på produktionsskole eller højskole, før du går i gang med en ny uddannelse. Det taler du og vejlederen om. Det vigtigste er, at du kan se en vej frem, og at du har en oplevelse af, at du trygt kan tale med UU-vejlederen om dine tanker og overvejelser.

Afbrudt uddannelse