Fælles kommunal ungeindsats på Frederiksberg
Juli 2019

Fra august 2019 får kommunerne det fulde og entydige ansvar for, at alle unge under 25 år gennemfører ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse.

Kommunerne skal sikre, at unge sættes i centrum for en tværgående kommunal indsats, når dette er nødvendigt. Dermed har kommunerne ansvaret for at koordinere indsatser og forløb på tværs af uddannelses-, social- og beskæftigelsesindsatsen. Ligeledes skal kommunerne sikre, at der gennemføres en fortsat opfølgning på, at alle unge er på vej mod ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse.

På Frederiksberg betyder lovgivningen, at ungeindsatsen i endnu højere grad bliver et fælles anliggende på tværs af kommunale områder og afdelinger. Konkret vil børn og unge med risiko for ikke at kunne gennemføre ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse blive vurderet i forhold til en invitation til tværfaglig konference.

Der etableres to konferencer. En børnekonference med fokus på elever i udskolingen, der modtager indsatser fra Familieafdelingen, og en ungekonference med fokus på unge uden ungdomsuddannelse mellem 15 og 29 år. Konferencerne vil for det enkelte barn eller unge resultere i udarbejdelsen af en sammenhængende og helhedsorienteret plan, der sætter retningen mod ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, ligesom der vil blive udpeget en kommunal kontaktperson.

For dig som barn eller ung

Inviteres du til enten børne- eller ungekonference betyder dette, at Frederiksberg samler de bedste kræfter på tværs af fagligheder og afdelinger omkring bordet for at lægge planen for din vej mod ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Planen vil forholde dig til dine særlige forudsætninger og specifikke behov. Du og dine pårørende har mulighed for at deltage i konferencen og drøfte planens indsatser, der skal realisere dine ungdomsuddannelses- og beskæftigelsesmål.

Du vil få en kontaktperson, der fremadrettet følger, hjælper og støtter dig. Kontaktpersonen er din særlige sparringsmakker, der understøtter dig på vejen og samtidig holder fokus på dine mål i planen.

Du er velkommen til at kontakte Frederiksberg Ungecenter, hvis du vil vide mere om den fælles kommunale ungeindsats på Frederiksberg, eller hvis du tænker, at du kunne være i målgruppen til en konference.